• 58R86
  • 25Y
  • DHNB
  • 181023_Hoc_tieng_Han_Banner_Web

Sau khi nộp hồ sơ du học tại Đại sứ quán/Lãnh sự quán Hàn Quốc, bạn sẽ được gọi điện thông báo lịch phỏng vấn để xin Visa du học Hàn Quốc. Hầu hết, những câu hỏi phỏng vấn của Đại sứ quán/Lãnh sự quán đưa ra nhằm hướng đến những mục đích chính là kiểm tra năng lực tiếng Hàn, khả năng tài chính, mục đích du học và kiểm tra kế hoạch học tập của bạn.

Dù trong quá trình phỏng vấn xin Visa du học Hàn Quốc, bạn vẫn được trợ giúp bởi phiên dịch nếu cần, tuy nhiên nếu bạn có thể hiểu và trả lời được các câu hỏi mà Đại sứ quán/Lãnh sự quán đưa ra thì việc đỗ Visa của các bạn đã nắm trong tầm tay rồi.

 

Hầu hết, những câu hỏi phỏng vấn đưa ra nhằm  kiểm tra năng lực tiếng Hàn, khả năng tài chính, mục đích du học và kiểm tra kế hoạch học tập.

 Danh sách những câu hỏi phỏng vấn thường gặp khi xin Visa du học Hàn Quốc:

STTCâu hỏi mẫuSTTCâu hỏi mẫu
1이름이 뭐예요 ? ( Tên bạn là gì ? ) 51이 학교 외에 지원한 학교 있어요? ( Ngoài trường này bạn có đăng ký trường nào khác không ? )
2몇 살이에요 ? ( Bạn bao nhiều tuổi ? )52한국어 배워서 무슨 일을 하고 싶어요? ( Sau khi học tiếng Hàn rồi bạn muốn làm việc gì ? ) 
3고향이 어디예요 ? ( Quê bạn ở đâu ? )53왜 꼭 한국에서 공부 해야 해요 ? ( Tại sao nhất định phải học ở Hàn quốc ? )
4어디에서 살아요? (Bạn đang sống ở đâu?)54예상하는 한 달 생활비는 어떻게 돼요 ? ( Một tháng ở Hàn quốc theo bạn sinh hoạt phí sẽ bao nhiều ? ) 
5부모님과 같이 살아요 ? ( Bạn có sống cùng bố mẹ không ? ) 55학비 얼마 냈어요? ( Bạn đã nộp bao nhiều tiền học phí rồi ? ) 
6가족 소개 해보세요? (Hãy giới thiệu về gia đình? )56돌아와서 뭐 할 거예요 ? ( Sau khi trờ về bạn sẽ làm gì ?) 
7부모님과 같이 살아요 ? ( Bạn có sống cùng bố mẹ không ? ) 57한국에서 어떻게 집을 구할 거예요? ( Làm thế nào để tìm nhà ở Hàn quốc ? ) 
8왜 한국에 유학 가고 싶어요? ( Tại sao bạn muốn đi du học Hàn quốc? )58가족 중에 유학한 사람이나 한국에 살고 있는 사람 있어요? ( Trong gia đình bạn có ai đã đi du học hay đang sống ở Hàn quốc không ? ) 
9한국 유학 결정 언제 했어요? ( Bạn quyết định đi học Hàn Quốc khi nào? )59인터뷰 준비 어디에서 했어요? ( Bạn đã học phỏng vấn ở đâu ? ) 
10하노이에서 고향까지 얼마나 걸려요 ? ( Từ Hà Nội (tp. HCM) đến quê bạn mất bao lâu? ) 60인터뷰 누가 도와줬어요? ( Ai đã giúp bạn ôn phỏng vấn ?) 
11시간 있을 때 뭐 해요 ? ( Khi có thời gian bạn thường làm gì ? ) 61한국에 갈때 얼마 가지고 갈 거예요 ? ( Khi sang Hàn quốc bạn sẽ mang theo bao nhiều tiền ? ) 
12어느 대학교 / 고등학교 졸업했어요?/ 다녔어요? ( Bạn đã tốt nghiệp trường cấp 3/Đại học nào ?)62입학하기 전에 한국에서 뭐 할 거예요 ? 
13고등학교 언제 졸업했어요? ( Bạn tốt nghiệp cấp 3 khi nào ?) 63졸업 후에 한국에서 취직 할 거예요 ? ( Sau khi tốt nghiệp bạn có xin việc ở Hàn quốc không ? )
14한국에 왜 가려고 하세요? (Tại sao bạn dự định đến Hàn quốc ? ) 64자격증 뭐 있어요 ? 무슨 자격증 있어요? ( Bạn có chứng chỉ gì không ? ) 
15한국 어느 대학교에 지원(등록)했어요? ( Bạn đăng ký trường đại học nào ? )65베트남에 있는 대학교에 전공이 뭐예요 ? ( Chuyên ngành đại học ở Việt Nam của bạn là gì ? ) 
16베트남에서 공부하는게 좋지 않아요? ( Việc học ở Việt Nam không tốt hay sao? ) 66가족이 몇 명 있어요 ? ( Gia đình bạn có mấy người ? ) 
17대학 졸업 했어요? ( Bạn đã tốt nghiệp đại học chưa ? )67형제자매는 몇 명 있어요? ( Bạn có bao nhiều anh em? ) 
18학교성적은 어때요? ( Kết quả học tập của bạn như thế nào ? )68오빠, 언니 있어요? 형, 누나 있어요? ( Có anh chị em không ? ) 
19 졸업하고 지금까지 뭐 했어요? ( Từ lúc tốt nghiệp đến bây giờ bạn đã làm gì ? ) 69오빠, 언니 / 형, 누나 는 뭐 해요 ? ( Anh chị em của bạn làm gì ? ) 
20한국에서 어떤 전공을 하고 싶어요? ( Bạn muốn học chuyên ngành gì ở Hàn quốc ? ) 70아버지 / 어머니는 어떤 사람이에요? ( Bố / mẹ là người như thế nào ? ) 
21왜 그 전공을 공부하고 싶어요? ( Tại sao bạn muốn học chuyên ngành đó? )71부모님 한달 수입이 얼마예요? ( Bố mẹ thu nhập 1 tháng bao nhiều ? ) 
22한국으로 유학 가기 위해 어떤 준비를 했어요? ( Để du học ở Hàn quốc bạn đã chuẩn bị như thế nào ? ) 72부모님 일년 수입이 얼마예요 ? ( Bố mẹ thu nhập một năm bao nhiều ? ) 
23어느 대학교에 유학 갈 거예요 ? ( Bạn sẽ đi du học trường nào ? ) 73누가 한국어를 가르쳐 줬어요 ? 한국어 선생님은 누구세요 ? ( Ai dạy tiếng Hàn cho bạn? Giáo viên tiếng Hàn của bạn là ai ? ) 
24방과후에는 무 할 거예요? ( Sau giờ học bạn sẽ làm gì ? ) 74왜 한국어를 공부해요 ? 한국어 공부하는 이유가 뭐예요 ? ( Tại sao bạn học tiếng Hàn ? Lý do học tiếng Hàn của bạn là gì ? ) 
25유학 기간 중에 시간 있으면 뭐 할 거예요 ? ( Trong thời gian du học nếu có thời gian rảnh bạn sẽ làm gì ? )75베트남에서 한국어 학비가 얼마예요? 
26단순히 어학연수만 할 건가요? 아니면 대학 진학까지 할 건가요? ( Bạn chỉ đơn giản học tiếng ở Hàn Quốc hay là sẽ nhập học cả đại học ở Hàn quốc? ) 76하루에 몇 시간 한국어를 공부해요? ( Mỗi ngày bạn học mấy tiếng Tiếng Hàn ? )
27유학계획은 어떻게 돼요? ( Kế hoạch du học Hàn quốc của bạn như thế nào ? )77가족중에 한국어를 아는 사람이 있어요 ? ( Trong gia đìnH bạn có ai biết tiếng Hàn không ? ) 
28한국에 친인척이나 아는 사람 있어요? ( Bạn có họ hàng hay người quen ở Hàn quốc không ? ) 78한국에서 아르바이트 하고 싶어요 ? ( Bạn có muốn làm thêm ở Hàn quốc không ? ) 
29부모님은 무슨 일 하세요? ( Bố mẹ bạn làm gì ? ) 79한국어를 배울 때 뭐가 제일(가장) 어려워요 ? ( Học tiếng Hàn cái gì khó nhất ? ) 
30생활비는 누가 도와줘요 ? ( Ai là người lo sinh hoạt phí cho bạn ? ) 80한국어 외에 다른 외국어를 알고 있어요 ? ( Ngoài tiếng Hàn ra bạn có biết tiếng gì khác không ? ) 
31월 소득은 어떻게 돼요? ( Mỗi tháng thu nhập bao nhiều ? ) 81왜 아르바이트를 하고 싶지 않아요 ? ( Tại sao bạn không muốn làm thêm ? )
32한국어 공부 얼마나 했어요? ( Bạn đã học tiếng Hàn bao lâu ? ) 82꿈이 뭐예요 ? ( Ước mơ của bạn là gì ? ) 
33어디에서 배웠어요? ( Đã học ở đâu ? ) 83한국에 가는 목적이 공부예요 ? 아니면 일하는 거예요 ? ( Mục đích sang Hàn quốc của bạn là học hay là làm việc? ) 
34영어 할 수 있어요? ( Bạn nói được tiếng Anh không ?) 84비자가 거절되면 어떻게 할 거예요 ? ( Nếu bị từ chối visa bạn sẽ làm gì ? ) 
35대학교는 어떻게 알게 됐어요? ( Bạn đã biết đến các trường đại học như thế nào ? ) 85한국어 학당 졸업한 후에 다른 대학교에서 전공을 할 거예요? ( Sau khi tốt nghiệp khóa tiếng Hàn bạn sẽ học chuyên ngành ở trường khác chứ ? ) 
36왜 대학교에서 공부하고 싶어요? ( Tại sao bạn muốn học ở trường đại học ? ) 86기숙사비는 얼마예요 ? ( Phí kí túc xá là bao nhiều ? ) 
37인터넷에서 뭘 보고 선택했어요? ( Bạn đã tham khảo gì ở internet để chọn trường học ? ) 87한국나라에 대해 어떻게 생각해요 ? ( Bạn nghĩ thế nào về đất nước Hàn quốc ? ) 
38누가 추천해 줬어요? ( Ai đã giới thiệu cho bạn ? ) 88한국 교육에 대해 어떻게 생각해요 ? ( Bạn nghĩ thế nào về giáo dục Hàn quốc ? ) 
39한국에 가 본 적 있어요? ( Bạn đã từng đến Hàn quốc chưa ? )89고향의 특산물은 뭐예요? ( Đặc sản quê bạn là gì ? )
40한국 외에 다른 나라에 가 본 적 있어요? ( Ngoài hàn quốc bạn đã từng đến nước nào rồi ? ) 90왜 베트남에 있는 대학교에 다니지 않아요 ? ( Tại sao bạn không học đại học ở Việt Nam ? ) 
41한국에 얼마나 있을 거예요 ? ( Bạn sẽ ở Hàn quốc trong bao lâu? )91한국에 유학가면 방학에 뭐 할 거예요? ( Nếu đi du học thì kì nghỉ bạn làm gì ? ) 
42한국에 가면 어디서 생활할 거예요 ? ( Nến đến Hàn quốc bạn sẽ sống ở đâu ? )92베트남 교육이 안 좋다고 생각해요 ? ( Bạn nghĩ giáo dục Việt Nam không tốt à ? ) 
43기숙사가 없으면 어떻게 할 거예요 ? ( Nếu không có kí túc xá bạn sẽ làm thế nào ? ) 93누나나 형/ 오빠나 언니, 동생은 유학 가 본 적 있어요 ? ( Anh chị em bạn đã từng đi du học chưa ? ) 
44이 학교 외에 지원한 학교 있어요? ( Ngoài trường này bạn có đăng ký trường nào khác không ? )94부모님이 유학비를 100%(전부) 지원해 주세요 ? ( Bố mẹ bạn có trả 100 % chi phí du học cho bạn không ? ) 
45한국어 배워서 무슨 일을 하고 싶어요? ( Sau khi học tiếng Hàn rồi bạn muốn làm việc gì ? ) 95한국어 연수 과정이 끝난 후에 뭐 할 거예요 ? ( Sau khi học tiếng xong bạn làm gì ? ) 
46왜 꼭 한국에서 공부 해야 해요 ? ( Tại sao nhất định phải học ở Hàn quốc ? )96한국어 학당을 졸업한 후에 대학교에 진학 할 거예요 ? ( Sau khi tốt nghiệp khóa tiếng Hàn bạn có học tiếp lên đại học không
47예상하는 한 달 생활비는 어떻게 돼요 ? ( Một tháng ở Hàn quốc theo bạn sinh hoạt phí sẽ bao nhiều ? ) 97한국어 학당을 졸업한 후에 대학교에 진학 할 거예요 ? ( Sau khi tốt nghiệp khóa tiếng Hàn bạn có học tiếp lên đại học không
48학비 얼마 냈어요? ( Bạn đã nộp bao nhiều tiền học phí rồi ? ) 98 
49돌아와서 뭐 할 거예요 ? ( Sau khi trờ về bạn sẽ làm gì ?) 99 
50기숙사가 없으면 어떻게 할 거예요 ? ( Nếu không có kí túc xá bạn sẽ làm thế nào ? ) 100 
    
Bài viết liên quan
Tại sao chọn du học VATEC?

1. Trực tiếp ký hợp đồng với các trường đối tác tại Hàn Quốc, Ba Lan, Nhật Bản

2.  Chương trình trọn gói, tài chính minh bạch, không phát sinh.

3. Trực tiếp xử lý hồ sơ, học tiếng tại Trường CĐ Việt Anh, tỷ lệ visa cao.

4. Miễn phí học tiếng + KTX trong quá trình xử lý hồ sơ.

5. Hỗ trợ việc làm thêm trong quá trình học và sau khi tốt nghiệp.

6. Hỗ trợ cho sinh viên học giỏi, con em thuộc diện chính sách.

Hỗ trợ trực tuyến
Mr.Lam - Giám đốc
Mr.Tuấn - Tư vấn
Facebook